นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมย์งดเหล้าเข้าพรรษา พาครอบครัวเป็นสุข มุ่งปฎิบัติตนรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุราพร้อมสร้างค่านิยมให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมย์ งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่สูบ ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2562 คือ “รักษาชีวิตอย่าติดสุรา” และได้ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษา ที่มีความเสี่ยงในการถูกชักจูงเข้าสู่วงจรการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนทำให้ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

ขณะที่สถิติของประเทศไทยพบว่ากลุ่มอายุ 25-60 ปีมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และที่น่าตกใจคือกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มสตรี มีสถิติ การดื่มเพิ่มขึ้น และทดลองดื่มครั้งแรกมากที่สุด