ความหลากหลายของประชากรเซลล์มะเร็ง นักวิจัยพบว่าประชากรกลุ่มนี้ยากต่อการจำแนกและหาปริมาณพฤติกรรมของเซลล์มะเร็งเต้านมโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองทางสถิติที่ใช้กันทั่วไปในสาขาฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์ ทีมสามารถแสดงให้เห็นว่าเซลล์มะเร็งนั้นมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางเคมีของพวกเขาได้อย่างไรโดยกล่าวคือการมีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนที่เฉพาะเจาะจง

ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของเนื้องอกอุปกรณ์สามช่องทางเหมือนกันสี่ชิ้น ทีมวิจัยได้นำเซลล์มะเร็งเต้านมและโปรตีนเคมีบำบัดเข้าในแต่ละอุปกรณ์จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเซลล์มะเร็ง มันค่อนข้างยากในการรักษาโรคมะเร็งผู้คนจำนวนมากในสาขาเชื่อว่าเป็นเพราะความหลากหลายในประชากรมะเร็ง ในขณะที่เซลล์ภูมิคุ้มกันมีลักษณะกลมและมีลักษณะคล้ายกันและเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันเซลล์มะเร็งมีรูปร่างและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเรารู้ว่าตัวเคลื่อนที่เร็วนั้นอันตรายถึงตายมาก